پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۸

تامیقات٬ چندصباحی باقیست...

وواعدناموسی ثلاثین لیلة٬ وأتممناهابعشر٬ فتم میقات ربه أربعین لیلة ٬وقال موسی لاخیه هرون أخلفنی فی قومی ٬وأصلح ولاتتبع سبیل المفسدین...

ووعده گذاشتیم باموسی سی شب وتمدیدش کردیم ده شب دیگر پس تمام شد میقات پروردگارش چهل شب وموسی به برادرش هارون گفت جانشین من باش درقومم ومصلح باش وبه راه مفسده جویان مرو.

برای داشتن یه عرفه باصفامثل عرفه مولایمان حسین(ع) باید این ده شب رو خیلی جدی گرفت وگرنه قربانی شدنی٬ درکارنیست.یاعلی

نوشته شده توسط تسنیم در 11:48 |  لینک ثابت   •